Sở Sở


soso

Thể loại: cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ.

Tác giả: Hiên Viên Huyền

Dịch: QT tỷ tỷ

Edit: Viên Như

Beta: Lam Phi

Mục lục

Văn án

Tiết tử

1.1 |1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |

3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 5.3 | 6.1 |

6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |

10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |

13.113.2 | 14.1 | 14.2 | 15.115.2 |

16 | 17 | 18 | 19

PN 1 PN 2 PN 3